АНГ ЕООД

Счетоводна кантора

Език: Български | English
АНГ ЕООД - РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВАРНА НА АДВ. РОСЕН РУСКОВ

Счетоводни

 • абонаментно счетоводно  обслужване – пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;
 • годишно данъчно и счетоводно приключване;
 • финансови отчети и баланси;
 • анализ на текущо финансово състояние;
 • представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, НСИ и др.;
 • услуги, свързани с ТР към АВ;
 • еднократни счетоводни услуги и консултации;
 • подготовка на документи за кандидатстване за банков кредит;
 • осигуряване на одиторска заверка на ГФО от регистриран одитор.

Данъчни

 • консултации по учредяване и регистрация на търговски дружества;
 • текущи данъчни консултации;
 • ЗДДС и VIES декларации;
 • изготвяне на месечни справки и отчети по Intrastat;
 • регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • данъчна защита;
 • права и задължения на данъчно задължените лица;
 • консултации, свързани с оптимизиране на данъчната политика на фирмите;
 • консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО.
*При абонаментно счетоводно обслужване посочените  услуги са безплатни!

Заплати и осигуровки

 • изчисляване на работна заплата и данъци;
 • изготвяне на платежни нареждания;
 • изготвяне и подаване на информация в персонален регистър;
 • изготвяне на трудови договори, допълни споразумения и длъжностни характеристики;
 • изготвяне на уведомление по чл. 62 КТ;
 • документално оформяне на необходимите отчети, справки и информация за приключване на договори и документи за пенсиониране;
 • подготовка и представяне на документи за изплащане на обезщетения – болнични листове, майчинство;
 • изготвяне на правила за вътрешния ред и работна заплата;
*При абонаментно счетоводно обслужване посочените услуги са безплатни!

Специализирани услуги

 • периодични отчети за ръководството на фирмата;
 • тримесечен анализ на финансовото състояние на фирмата;
 • изготвяне и представяне на периодични отчети за НСИ;
 • амортизационна политика – анализ и решения;
 • анализ и оптимизиране на паричните потоци;
 • справки за финансовите показатели на фирмата;
 • удостоверение за липса на данъчни задължения;
 • удостоверение за актуално състояние;
 • регистрация в Комисията за защита на личните данни;
 • регистрация в Инспекцията по труда;
 • осигуряване на юридически консултации с високо квалифицирани адвокати;
 • електронен подпис – подготовка и подаване на документи;
 • застрахователни услуги;
 • вътрешно – фирмен одит - разполагате със собствен счетоводен екип, но желаете да се убедите в професионализма му, да сте сигурни, че Вашите специалисти са отговорни и коректни, че спазват изискванията на нормативната уредба. Чрез вътрешно-фирмения одит ще получите оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово-счетоводен отдел във Вашата фирма. С наша помощ Вие ще проверите достоверността на справките и отчетите, коректността на осчетоводяване на стопанските операции, ефективността на организацията на документооборота. При откриване на пропуски и проблеми, ще ви предложим възможно най-адекватните решения и инструменти за коригирането им;